torsdag 13 juni 2013

Anförande 1 ang Tekniska nämndens budget på budgetKF 13/6-2013

Ordförande, fullmäktige, lundabor

Jag vill börja med att yrka bifall till Miljöpartiets förslag till driftbudget och investeringsramar i enlighet med vårt yrkande i KS. 

Den gröna och blåa staden, den levande staden, en stad med mötesplatser, folkliv och grönska - en stad för människan nu och i framtiden. Detta och mycket mer vill vi i Miljöpartiet att Lund ska vara. Vår budget syftar till just det. Jag ska berätta lite om hur och varför. 

Jag tänkte börja med stadsodling. Världen runt ägnar sig människor, företag och organisationer åt att odla på sina balkonger, på kolonilotter, i refuger, övergivna tomter, innergårdar och tak. Visst borde även en kommun som Lund uppmuntra och förenkla för de som vill odla liksom man gjort i kommuner och städer världen över. Stadsodling kommer att förbättra Lund på många sätt; det bidrar till en ökad biologisk mångfald, trivsel i staden, effektivare användning av ytor, bättre skydd för klimatförändringarnas effekter, matproduktion och rekreation. I Malmö har man valt att satsa på detta inom ramen för sina stadsdelar i en rad projekt med olika samarbetspartners, inte minst föreningslivet. Detta med goda resultat. Vi vill för att möjliggöra detta, liksom förra året, satsa på anställning av en person som kan utveckla stadsodlingskonceptet ur ett Lundaperspektiv, knyta de kontakter som behövs, dra lärdomar från lyckade och mindre lyckade stadsodlingsprojekt, skapa de förutsättningar som behövs och involvera Lundaborna på olika sätt. 

I linje med visionen om en grönare och blåare stad vill vi också satsa på en öppen dagvattenhantering som hjälper oss att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna på ett effektivare sätt. Mängden dagvatten kommer att öka i takt med ökad nederbörd och på detta sätt minskas risken för översvämningar. I det läge vi är i när klimatförändringarna redan är över oss måste vi komplettera minskade klimatutsläpp med klimatanpassningsåtgärder. Och som vanligt gäller att ju tidigare satsningen kommer desto billigare blir det i det långa loppet. Betänk de häftiga skyfallen i Köpenhamn för ett par år sedan som kostade miljardbelopp för försäkringsbolag och kommun att hantera. 10 miljoner är i det sammanhanget en mycket vettig investering. I Centraleuropa har man också drabbats av översvämningar med dödsfall och enorma skador på infrastruktur och hem som följd. Även om våra åar inte liknar Donau nämnvärt är det ändå viktigt att dra lärdom av andras problem att hantera häftiga skyfall och stora mängder vatten. På en studieresa med tekniska nämnden till Freiburg nyligen kunde vi bevittna hur den medeltida stadskärnan där hade öppna bäckar längs med trottoarerna. Detta var en metod för att rena staden, hantera regnmassor och öka trivseln som använts i ca 900 år och den har inte blivit mindre viktig. En lösning inspirerad av detta hade vi gröna velat få till stånd i Lund. 

Tyvärr finns det en stor underhållskuld vad gäller skötseln av våra parker i Lund. I en växande stad med allt större behov av grönområden för rekreation för människor och habitat för flora och fauna inser vi att vi är skyldiga Lundaborna nu och i framtiden att satsa på parkerna. Lund växer och förtätas vilket innebär att efterfrågan på park och natur ökar. Det är bra för Lund och för Lundaborna att satsa på att den efterfrågan möts. 

Många studier visar att vatten och grönt är positiva för folkhälsan. Därför vill vi även fortsatt lyfta satsningen på blommor och rehabilitering. Det ligger helt i linje med ett folkhälsoarbete och är ett sätt att arbeta modernt och nytänkande med dessa frågor. 

Så - ett grönare och blåare Lund med satsningar på park, stadsodling, öppen dagvattenhantering och folkhälsa, det vill vi åstadkomma från Miljöpartiets sida. 

Jag ber att få återkomma med några fler satsningar och prioriteringar från vår sida om en stund. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar