söndag 22 september 2013

Varför köper ideella organisationer konsulttjänster? Modernitet, legitimitet och professionalisering inom ideell sektor.

Så heter kandidatuppsatsen vars process jag kortfattat beskrev i det förra blogginlägget. Jag tror och hoppas att intresserade av sektorn kommer finna uppsatsen relevant, intressant och kanske till och med användningsbar under det förändringsarbete som ideella organisationer går igenom. Förhoppningsvis kan den sprida lite ljus kring utmaningarna, kontexten, folkrörelsemarinadens påverkan, de krav som ställs på ideell sektor och vilka konsekvenser den pågående professionaliseringen får på ens egen organisation. Det är svårt att säga vad som är bra eller dåligt för ideell sektor men det är otroligt viktigt att skynda långsamt, stanna upp och reflektera över vad professionalisering och anpassning till krav från bidragsgivare kan innebära, inte bara för den egna organisationen utan för hela sektorn och samhället i stort. Nedan kan du läsa en sammanfattning (abstrakt) av uppsatsen. Länk till uppsatsen i sin helhet finns längst ner. Kommentera eller hör av dig om du har åsikter, tankar eller vill veta mer! Trevlig läsning!

"Ideell sektor uppfattas genomgå en kris i form av bl.a. medlemsförluster. Folkrörelserna har utvecklats i takt med modernitetens institutioner och offentlig sektor men kontakterna med näringslivet har ökat de senaste åren. Det har blivit vanligare att ideella organisationer använder sig av konsulttjänster.

Syftet med uppsatsen är att belysa om krisen i ideell sektor kan förstås som en legitimitetskris och undersöka om den krisen har bidragit till att öka ideella organisationers användning av konsulter. Således söker uppsatsen förståelse om varför ideella organisationer använder konsulter. Som teoretisk ram används Anthony Giddens modernitetsteori. För att skapa förståelse för ideell sektor har forskning av Tommy Lundström, Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson, liksom konsulten Christer Leopolds analys av sektorns utmaningar, använts. Metoden är kvalitativ och sju stycken semi-strukturerade intervjuer, fem stycken med representanter för ideella organisationer och två med konsulter som arbetar gentemot ideell sektor, har genomförts. Den insamlade empirin har analyserats i förhållande till teorin.

Analysen visar på att modernitetens urbäddningsmekanismer möjliggjorde att folkrörelserna kunde växa. Medlemsantal fungerade då, liksom nu, som en legitimitetsstämpel för ideell sektor. Under senare år har näringslivet blivit normerande i samhället och det ställs tuffare krav på ideell sektor. En professionalisering har skett och i enlighet med modernitetens dynamik har den processen förstärkts samt likriktat ideell sektor och dess utmaningar. Konsulterna erbjuder ideell sektor hjälp att hitta tillbaka till sin unicitet men också att anpassa sig till de nya kraven. Slutsatserna är att krisen kan förstås som en legitimitetskris och legitimitetskrisen är en anledning till ideell sektors användning av konsulter."

Uppsatsen i fulltext: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4016660&fileOId=4017221

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar