torsdag 14 juni 2012

Anförande 1 budget-KF ang tekniska nämnden 13/6-12

Fru ordförande, ledamöter, lundabor!
Jag vill börja med att yrka bifall till Miljöpartiets förslag till driftbudget och investeringsramar i enlighet med vårt yrkande i KS.

För oss i Miljöpartiet kommer klimatet, den hållbara staden och att skapa förutsättningar för lundaborna att leva så milösmart som möjligt högt på dagordningen. Jag kommer att berätta om motiveringar och bakgrund till våra förslag.

Att ställa om transportsystemet så att det blir hållbart är en stor utmaning. Men även om utmaningen är svår, så är det faktiskt i städer och tätorter som vi har den största potentialen. I en tät och blandad stad har transportmedlen gång, cykel och kollektivtrafik många fördelar, som innebär att de är de smidigaste för människor att använda i sin vardag.

I Lund har vi kommit långt med hjälp av framför allt LundaMats men vi skulle kunna göra oerhört mycket mer. Det handlar bla. om att ta ett långsiktigt strategiskt grepp kring vår infrastruktur, inte minst när det gäller underhåll och differentierat vägnät. Det är glädjande att resandet med stadsbussarna ökar men oroväckande när bilismen inte går ner i samma takt. Målet bör ju såklart vara att kollektivtrafiken ska ta andelar från bilismen och inte från cyklister och gångtrafikanter.

Globalt talar forskarna om något de kallar peak car. Peak car är en forskningshypotes att mängden bilanvändare har nått eller snart bör nå sin topp i en rad industriländer. Det är glädjande att Sverige tros vara ett av dessa men det finns två utvecklingsmöjligheter som peak car kan gå i - bilanvändandet ligger kvar konstant under en lång tid eller så börjar det minska. För att vi ska nå klimatmålen räcker det inte att vi stannar på den mängd bilar vi har idag utan minst var 5 bil måste bort. Att var 5 bil måste bort för att klara miljömålen konstaterade kapacitetsutredningen som lämnades över till regeringen tidigare i våras. Den utgår alltså från de satta miljömålen men frågan är om dessa mål räcker ända fram eller om mer behövs. Vill vi att peak car ska bli verklighet och ta rätt riktning bör vi arbeta för att bilåkandet minskar.

Glädjande nog delade vi i år första plats med Malmö när föreningen Cykelfrämjandet rankade ett antal kommuner. Miljöpartiet vill på sikt satsa på ett utbyggt snabbcykelnät i Lund. Detta är ett led i att göra Lund ännu bättre på cykling. Som jag sagt innan nån gång så är det där med att vara bäst något relativt och lämnar fortfarande utrymme för förbättringspotential. Den här typen av satsningar är också ett slags symbolfråga som handlar om att visa vägen in i en klimatsmartare framtid. Cykelhighwayen mellan Lund och Malmö har mottagits väl och är på gång men Miljöpartiet vill att Lundaborna snart också ska kunna njuta av ett bättre, snabbare och mer differentierat cykelnät även inom kommunen.

Vi ser att t.ex. mellan Lunds tätort och Dalby finns en stor potential när det gäller cykelpendling. Och det finns många fördelar med det här förslaget; inte bara de positiva hälso- och klimateffekterna utan även positiva bieffekter på biologisk mångfald. Forskning, också från Lunds universitet, visar på att situationen för humlor, bin och andra pollinatörer är krisartad världen över. Vi i Lund bör göra vad vi kan för att förbättra situationen för den biologiska mångfalden och dessa för matproduktionen viktiga trädgårdsmästare. Läplanteringar är ett exempel på en enkel lösning som kan skapa nya möjligheter för dessa små men så viktiga djur och som dessutom skapar förutsättningar för bättre cyklingsmöjligheter i det vindpinade Lund.

Jag ber att få återkomma. Tack.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar